โรงเรียนวัดหุบกระทิง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ปรัชญาโรงเรียน : 

อัตลักษณ์ : แต่งกายดี  มีมารยาทการไหว้  สไตล์หุบกระทิง

เอกลักษณ์ :  สิ่งแวดล้อมงามตา  กีฬาดี   มีคุณธรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่64 ปีการศึกษา 2557

1.เด็กหญิงโกมลดา สมีรักษ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ

กิจกรรม การแข่งขันเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ป.1 – ป.6

2.เด็กหญิงอุษาวดี จันทร์ธรรม ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขิม ระดับชั้น ม.1 – ม.3