โรงเรียนวัดหุบกระทิง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ปรัชญาโรงเรียน : 

อัตลักษณ์ : แต่งกายดี  มีมารยาทการไหว้  สไตล์หุบกระทิง

เอกลักษณ์ :  สิ่งแวดล้อมงามตา  กีฬาดี   มีคุณธรรม